Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Автоматизовані системи управління дорожнім рухом

Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни

Введення в дисципліну «Автоматичні засоби управління дорожнім рухом» (АЗУДР). Зміст і структура курсу «Автоматичні засоби управління дорожнім рухом». Зв`язок курсу з іншими дисциплінами, передбаченими навчальним планом.

Історія розвитку засобів керування дорожнім рухом.

Тема 2 Методи управління транспортними потоками

Основні терміни і визначення. Мета управління. Структура системи управління. Технологічний об’єкт управління. Управляюча система. Рівні управління дорожнім рухом: локальний; магістральний; загальноміський.

Світлофорна сигналізація. Структура світлофорного циклу. Способи управління.

Тема 3 Класифікація технічних засобів А3УДР

Периферійне та центральне обладнання АЗУДР. Класифікація технічних засобів: дорожні контролери; детектори транспорту; виконавчі пристрої; обладнання центрального управляючого пункту. Призначення та характеристики технічних засобів.

Тема 4 Дорожні контролери

Види дорожніх контролерів. Локальні та системні дорожні контролери.

Структурна схема. Програмно-логічний пристрій. Виконавчий пристрій. Принцип дії. Режими роботи. Основні технічні характеристики.

Тема 5 Детектори транспорту

Класифікація детекторів транспорту. Детектори прохідні та присутності.

Тема 6 Розрахунок схем розміщення чутливих елементів детекторів

Особливості застосування детекторів транспорту в залежності від умов дорожнього руху. Принцип дії. Порівняльний аналіз переваг та недоліків детекторів транспорту різного типу.

Тема 7 Розрахунок режимів функціонування АЗУДР

Підготовка вихідних даних. Характеристики технологічного об’єкту управління. Методи визначення характеристик технологічного об’єкту управління.

Тема 8 Розрахунок режиму жорсткого програмного управління

Визначення потоків насичення. Розрахунок фазових коефіцієнтів, тривалості проміжного такту та тривалості світлофорного циклу. Визначення показників якості та ефективності.

Тема 9 Розрахунок режиму адаптивного управління

Побудова схем алгоритмів та діаграм режимів функціонування АЗУДР.

Тема 10 Виконавчі пристрої АЗУДР

Устрій та типи світлофорів. Технічні характеристики. Керований знак. Правила розміщення та монтажу виконавчих пристроїв у світлофорному об’єкті.

Тема 11 Організація експлуатації АЗУДР

Добовий графік роботи системи. Програмне забезпечення. Методи підвищення надійності АЗУДР. Організація технічного обслуговування.

Змістовний модуль 2 Автоматизовані системи диспетчерського управління (АСДУ)

Тема 12 Види АСДУ

Мета впровадження АСДУ. Способи контролю стану руху на маршрутах.

Поняття регулярності руху. Методи визначення положення транспортних засобів на маршруті. Види АСДУ та їх загальна характеристика. Особливості застосування АСДУ конкретних видів. Оцінка ефективності впровадження АСДУ.

Тема 13 Системи контролю руху

Устрій та принцип дії системи контролю руху з оптичним зчитувачем інформації з транспортних засобів. Технічні характеристики.

Тема 14 АСДУ із індуктивним каналом зв’язку

Структурна схема. Функціональна схема. Визначення параметрів інформаційних потоків. Устрій та принцип дії технічних засобів. Способи кодування інформації в АСДУ. Формування кодованих інформаційних повідомлень. Організація обміну інформацією між структурними елементами системи. Добовий цикл роботи АСДУ.

Тема 15 АСДУ із зв’язком по радіоканалу

Структурна схема. Устрій та принцип дії технічних засобів. Контрольні пункти на маршрутній мережі. Бортове обладнання транспортних засобів. Обладнання центрального диспетчерського пункту. Застосування геоінформаційних систем і технологій.

Тема 16 Сучасні напрямки розвитку АСДУ

Автоматизовані транспортні системи. Функціональні задачі. Технічні характеристики. Приклади впровадження.

Структура навчальної дисципліни
Семестр Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб. сем. с.р.
1 2 3 4 5 6 7
7сем. - ІV курс 54 32 4 18
Всього 54 32 4 18
Семестр 7
Назви змістовних модулів і тем Кількість годин Навчально-методичне забезпечення Форми контролю
Денна форма
усього У тому числі
л п лаб. сем. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Змістовий модуль 1 Автоматизовані системи управління дорожнім рухом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни 3 2 - - - 1 Л.1 с.3-5
Тема 2 Методи управління транспортними потоками 3 2 - - - 1 Л.1 с.6-12
Тема 3 Класифікація технічних засобів А3УДР 3 2 - - - 1 Л.1 с.13-14
Тема 4 Дорожні контролери 4 2 - - - 2 Л.1 с.15-17
Тема 5 Детектори транспорту 3 2 - - - 1 Л.1 с.18-20
Тема 6 Розрахунок схем розміщення чутливих елементів детекторів 3 2 - - - 1 Л.1 с.20-22
Тема 7 Розрахунок режимів функціонування АЗУДР 3 2 - - - 1 Л.1 с.22-26
Тема 8 Розрахунок режиму жорсткого програмного управління 3 2 - - - 1 Л.1 с.27-38
Тема 9 Розрахунок режиму адаптивного управління 3 2 - - - 1 Л.1 с.38-41
Тема 10 Виконавчі пристрої АЗУДР 3 2 - - - 1 Л.1 с.42-47
Тема 11 Організація експлуатації АЗУДР 3 2 - - - 1 Л.1 с.48-50
Разом за змістовим модулем 1 34 22 - - - 12 Контроль за темами 1-11
Змістовий модуль 2 Автоматизовані системи диспетчерського управління (АСДУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 12 Види АСДУ 8 2 - 4 - 2 Л.1 с.51-55
Тема 13 Системи контролю руху 3 2 - - - 1 Л.1 с.55-57
Тема 14 АСДУ із індуктивним каналом зв’язку 3 2 - - - 1 Л.1 с.57-61
Тема 15 АСДУ із зв’язком по радіоканалу 3 2 - - - 1 Л.1 с.61-63
Тема 16 Сучасні напрямки розвитку АСДУ 3 2 - - - 1 Л.1 с.63-68
Разом за змістовим модулем 2 20 10 - - - 6 Контроль за темами 12-16
Усього годин 54 32 - 4 - 18
Теми лабораторних занять
№ з/п Назва теми, зміст ПР Кількість годин
1 Лабораторна робота № 1 Складання алгоритму робити світлофорного об’єкту. 2
2 Лабораторна робота № 2 Створення макету світлофорного об’єкту на базі мікроконтролера Arduino. 2
Разом: 4
Самостійна робота
№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1
1 Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни 1
2 Тема 2 Методи управління транспортними потоками 1
3 Тема 3 Класифікація технічних засобів А3УДР 1
4 Тема 4 Дорожні контролери 2
5 Тема 5 Детектори транспорту 1
6 Тема 6 Розрахунок схем розміщення чутливих елементів детекторів 1
7 Тема 7 Розрахунок режимів функціонування АЗУДР 1
8 Тема 8 Розрахунок режиму жорсткого програмного управління 1
9 Тема 9 Розрахунок режиму адаптивного управління 1
10 Тема 10 Виконавчі пристрої АЗУДР 1
11 Тема 11 Організація експлуатації АЗУДР 1
Змістовий модуль 2
12 Тема 12 Види АСДУ 2
13 Тема 13 Системи контролю руху 1
14 Тема 14 АСДУ із індуктивним каналом зв’язку 1
15 Тема 15 АСДУ із зв’язком по радіоканалу 1
16 Тема 16 Сучасні напрямки розвитку АСДУ 1
Разом: 18

Підсумковий контроль – залік.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаЄКТС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Згідно пункту 3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2013 р.

№ 683 в технікумі прийнята оцінка знань студентів за 4-х бальною системою.

Рекомендована література

Базова

1. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані засоби управління дорожнім рухом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху») Укл.: В.О. Галаган – 2015.– 67 с.

2. Віниченко В.С. Мікропроцесорні засоби автоматики на транспорті. Навч. посібник. – Харків: ХДАМГ. 2002. – 215 с.

3. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения. –М.: Транспорт, 1990.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані засоби управління дорожнім рухом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху»)

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматизовані засоби управління дорожнім рухом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху»)

Допоміжна

6. Елизаров В.А., Львин М.Е., Сахаров В.П. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1993. -140 с.

Кiлькiсть переглядiв: 111

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.