Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Основні поняття метрології, теорія похибок

Тема 1 Визначення метрології, як науки

Історія розвитку метрології, стандартизації і сертифікації. Їх значення в підвищенні якості продукції і безпеці технологічних процесів.

Тема 2 Основні визначення, пов’язані з об’єктами вимірювання

Властивості, фізична величина, кількісні і якісні проявлення властивостей вимірювання, їх відображення на шкалах вимірювання. Міжнародна система одиниць.

Тема 3 Класифікація вимірювань

Однократні, багатократні, статичні, динамічні вимірювання. Контрольні, технічні, рівноточні та не рівноточні вимірювання. Прямі, непрямі та комбіновані вимірювання.

Тема 4 Похибки вимірів та їх класифікація

Похибки вимірів та похибки засобів виміру, оцінка похибок виміру. Абсолютна, відносна та наведена похибки. Систематичні, випадкові, грубі, методичні похибки.

Змістовий модуль 2 Класифікація засобів вимірювання, забезпечення єдності вимірювань

Тема 5 Класифікація засобів вимірювання

Засоби вимірювання. Класифікація засобів вимірювання за функцією, яку вони виконують у системі забезпечення єдності вимірів, за рівнем автоматизації, за рівнем стандартизації, за відношенням до вимірювальною величини, за ступенем реалізації процедури вимірювання. Елементарні засоби вимірювання.

Тема 6 Метрологічні характеристики засобів вимірювання, класи точності приладів

Межі припустимої основної та додаткової похибки засобів вимірювання. Інформаційні характеристики засобів вимірювання.

Тема 7 Державна система забезпечення єдності вимірювань

Визначення еталону одиниці величини. Класифікація еталонів. Відтворення та передача розмірів одиниць електричних величин.

Тема 8 Повірочні схеми

Повірочні схеми. Державна повірочна схема. Відомча повірочна схема. Локальна повірочна схема. Способи повірки засобів вимірювання.

Змістовий модуль 3 Прилади вимірювання характеристик нафтопродуктів

Тема 9 Засоби вимірювання температури нафтопродуктів

Класифікація приладів, температурні шкали. Манометричні, термоелектричні термометри, температури опору, пірометричні прилади, принцип дії, переваги та недоліки приладів.

Практична робота №1.

Тема 10 Засоби вимірювання щільності нафтопродуктів

Класифікація приладів. Поплавкові, вагові, гідростатичні, вібраційні плотноміри. Принцип дії, переваги та недоліки.

Практична робота №2.

Тема 11 Засоби вимірювання кількості і витрати нафтопродуктів

Класифікація приладів об’ємні, швидкісні лічильні рідини. Електромагнітні, ультразвукові витратоміри. Принцип дії, переваги та недоліки.

Практична робота №3.

Тема 12 Засоби вимірювання рівня нафтопродуктів

Класифікація приладів, метрштоки, лот-рулетки, рівнеміри. Принцип дії, переваги та недоліки.

Практична робота №4.

Тема 13 Засоби вимірювання тиску при технологічних процесах

Класифікація приладів. Рідинні прилади, прилади з пружними чутливими елементами, електричні манометри та вакуумметри. Принцип дії, переваги та недоліки.

Тема 14 Методи підвищення точності вимірів

Строки та порядок перевірки засобів вимірювання.

Змістовий модуль 4 Основи стандартизації та сертифікації

Тема 15 Державна система стандартизації

Загальні положення, цілі та задачі стандартизації. Основні принципи та методи стандартизації. Державний нагляд за дотриманням стандартів.

Тема 16 Державна система сертифікації

Загальні положення. Законодавча основа робіт по сертифікації. Об’єкти і системи сертифікації. Сертифікація засобів вимірювання.

Структура навчальної дисципліни

Семестр Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб. сем. с.р.
1 2 3 4 5 6 7
7 сем. - IV курс 81 34 8 39
Всього 81 34 8 39

Семестр 7

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин Навчально-методичне забезпечення Форми контролю
Денна форма
усього У тому числі
л п лаб. сем. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Змістовий модуль 1 Основні поняття метрології, теорія похибок
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1 Визначення метрології, як науки 2 2 - - - - Л.1 с.17-20
Тема 2 Основні визначення, пов’язані з об’єктами вимірювання 4 2 - - - 2 Л.3 с.20-23
Тема 3 Класифікація вимірювань 6 2 - - - 4 Л.3 с.30-36
Тема 4 Похибки вимірів та їх класифікація 7 2 - - - 5 Л.3 с.66-69 Контроль за темами 1-4
Разом за змістовим модулем 1 19 8 - - - 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Змістовий модуль 2 Класифікація засобів вимірювання, забезпечення єдності вимірювань
Тема 5 Класифікація засобів вимірювання 6 2 - - - 4 Л.2 с.41-43
Тема 6 Метрологічні характеристики засобів вимірювання, класи точності приладів 6 2 - - - 4 Л.2 с.97-99
Тема 7 Державна система забезпечення єдності вимірювань 4 2 - - - 2 Л.2 с.117-119
Тема 8 Повірочні схеми 4 2 - - - 2 Л.2 с.130-134 Контроль за темами 5-8
Разом за змістовим модулем 2 20 8 - - - 12
Змістовий модуль 3 Прилади вимірювання характеристик нафтопродуктів
Тема 9 Засоби вимірювання температури нафтопродуктів 6 2 2 - - 2 Л.2 с.49-57
Тема 10 Засоби вимірювання щільності нафтопродуктів 6 2 2 - - 2 Л.2 с.59-63
Тема 11 Засоби вимірювання кількості і витрати нафтопродуктів 6 2 2 - - 2 Л.2 с.65-68
Тема 12 Засоби вимірювання рівня нафтопродуктів 6 2 2 - - 2 Л.6 с.193-205
Тема 13 Засоби вимірювання тиску при технологічних процесах 4 2 - - - 2 Л.6 с.113-141
Тема 14 Методи підвищення точності вимірів 4 2 - - - 2 Л.2 с.238-240 Контроль за темами 9-14
Разом за змістовим модулем 3 32 12 8 - - 12
Змістовий модуль 4 Основи стандартизації та сертифікації
Тема 15 Державна система стандартизації 6 4 - - - 2 Л.2 с.438-442
Тема 16 Державна система сертифікації 4 2 - - - 2 Л.2 с.474-476 Контроль за темами 15-16
Разом за змістовим модулем 4 10 6 - - - 4
Усього годин 81 34 8 - - 39

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми, зміст ПР Кількість годин
1 2 3
1 Практична робота № 1 Розрахунок абсолютної та відносної похибок засобів вимірювання температури нафтопродуктів. Підбір засобів вимірювання, виходячи з умов застосування. 2
2 Практична робота № 2 Розрахунок похибки вимірювання щільності нафтопродуктів. Підбір засобів вимірювання, виходячи з умов їх застосування. 2
3 Практична робота № 3 Розрахунок похибки засобів вимірювання кількості, витрати нафтопродуктів. Підбір засобів вимірювання, виходячи з умов їх застосування. 2
4 Практична робота № 4 Розрахунок похибки засобів вимірювання рівня нафтопродуктів. Підбір засобів вимірювання, виходячи з умов їх застосування. 2
Разом: 8

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2 3
Змістовий модуль 1
1 Тема 1 Одиниці міжнародної системи СІ. 2
1 2 3
2 Тема 2 Класифікація видів вимірювання. Основні методи вимірювання. 4
3 Тема 3 Класифікація похибок вимірювання. 3
4 Тема 4 Метод компенсації систематичних похибок за знаком. 2
Змістовий модуль 2
5 Тема 5 Елементарні засоби вимірювання. 4
6 Тема 6 Визначення абсолютної, відносної та наведеної похибок за класом точності приладу. 4
7 Тема 7 Класифікація еталонів. 2
8 Тема 8 Спрощена структура повірочної схеми. 2
Змістовий модуль 3
9 Тема 9 Переваги та недоліки приладів вимірювання температури нафтопродуктів. 2
10 Тема 10 Переваги та недоліки приладів вимірювання щільності нафтопродуктів. 2
11 Тема 11 Переваги та недоліки приладів вимірювання кількості та витрат нафтопродуктів. 2
12 Тема 12 Переваги та недоліки приладів вимірювання рівня нафтопродуктів. 2
13 Тема 13 Переваги та недоліки приладів вимірюваннятиску при технологічних процесах. 2
14 Тема 14 Методи підвищення точності вимірів. 2
Змістовий модуль 4
15 Тема 15 Види стандартів. 2
16 Тема 16 Складові системи сертифікації. 2
Разом: 39

Підсумковий контроль – залік.

Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаЄКТС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Згідно пункту 3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2013 р.

№ 683 в технікумі прийнята оцінка знань студентів за 4-х бальною системою.

Рекомендована література

Базова

1. Метрологія та метрологічне забезпечення виробництва. Навчальний

посібник. К.: НАУ, 2004 р.-278 с.

2. Л.І.Боженко. Стандартизація метрологія та кваліфікація у машинобудуванні.

Л.: Світ, 2003 р.- 323 с.

3. В.І.Нефедов. Метрологія та радіовиміри. Київ: НАУ, 2004 р.-66 с.

4. Л.О.Кошева. Метрологія, стандартизація та технологія вимірювання. Київ:

НАУ 2004р.- 525 с.

Допоміжна

5 К.К.Ким. Метрология, стандартизация, сертификация и

электроизмерительная техника. Учебное пособие. СПб.: Издат-во ,,Питер”,

2006 г. – 368 с.

6 Д.Ф.Тартаковский. Метрология, стандартизация и технические средства

измерения. М.: Высшая школа. 2003 г.- 572 с.

7 Я.А.Рудзит. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении.

М.: Машиностроение.1991 г. – 483 с.

8 М.В.Куликов. Технология измерения и приборы для химических

производств М.: Машиностроение.1983 г. – 424 с.

9 Т.К.Ефремова, А.А. Тагаевская. „Пневматические приводы технических средств”. М.: Машиностроение, 1987 г.

Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.