Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування

Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни

Введення в дисципліну «Основи автоматики та автоматичних систем» (ОА та АС). Зміст і структура курсу «Основи автоматики та автоматичних систем». Зв`язок курсу з іншими дисциплінами, передбаченими навчальним планом.

Історія виникнення та розвитку засобів автоматизації.

Тема 2 Основні поняття та класифікація автоматичних систем керування

Основні терміни і визначення. Класифікація автоматичних систем керування. Опис функціональних елементів і систем автоматичного керування.

Тема 3 Аналіз автоматичних систем керування

Стійкість лінійних систем автоматичного керування. Критерії стійкості. Якість роботи автоматичних систем керування.

Тема 4 Підвищення точності та методи покращення якості

автоматичного регулювання

Поняття про закони регулювання. Методи підвищення точності автоматичного регулювання.

Змістовний модуль 2 Технічні засоби та елементи систем автоматики

Тема 5 Датчики

Класифікація датчиків. Будова та принцип дії. Неелектричні та електричні датчики.

Тема 6 Пристрої задавання, порівняння та засоби відображення

інформації

Пристрої задавання. Аналогова - цифрові перетворювачі. Цифро-аналоговий перетворювач. Засоби відображення інформації.

Тема 7 Підсилювачі. Елементи та пристрої дискретної дії

Електромеханічні пристрої. Логічні пристрої (елементи). Принципи побудови схем.

Тема 8 Виконавчі елементи систем автоматики

Електромагнітні виконавчі елементи (соленоїдні). Електродвигуні виконавчі елементи. Вибір виконавчих механізмів.

Тема 9 Автоматичні регулятори

Класифікація автоматичних регуляторів. Типові структури регуляторів. Вибір регуляторів.

Змістовний модуль 3 Основи проектування систем автоматики

Тема 10 Системи телемеханіки

Будова систем телемеханіки. Види сигналів та їх кодування. Методи відокремлення та вибору сигналів. Канали зв’язку. Пристрої телемеханіки та їх принципи.

Тема 11 Надійність автоматичних систем керування

Добовий графік роботи системи. Програмне забезпечення. Методи підвищення надійності АЗУДР. Організація технічного обслуговування.

Тема 12 Основи проектування систем автоматики

Загальні питання при розробці систем автоматики. Послідовність розробки систем автоматики. Схеми, що застосовуються в проектах технологічних процесів. Вибір технічних засобів автоматики.

Структура навчальної дисципліни

СеместрКількість годин
денна форма
усьогоу тому числі
лплаб.сем.с.р.
1234567
5 сем. - ІІІ курс5424624
Всього5424624

Семестр 5

Назви змістовних модулів і темКількість годинНавчально-методичне забезпеченняФорми контролю
Денна форма
усьогоУ тому числі
лплаб.сем.с.р.
123456789
Змістовий модуль 1 Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування
123456789
Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни42---2Л.3 с.2-6
123456789
Тема 2 Основні поняття та класифікація автоматичних систем керування42---2Л.1 с.3-27
Тема 3 Аналіз автоматичних систем керівання42---2Л.1 с.28-38
Тема 4 Підвищення точності та методи покращення якості автоматичного регулювання42---2Л.1 с.39-41
Разом за змістовим модулем 1168---8Контроль за темами 1-4
Змістовний модуль 2 Технічні засоби та елементи систем автоматики
Тема 5 Датчики42---2Л.1 с.51-60
Тема 6 Пристрої задавання, порівняння та засоби відображення інформації42---2Л.1 с.61-65
Тема 7 Підсилювачі. Елементи та пристрої дискретної дії42---2Л.1 с.66-76
Тема 8 Виконавчі елементи систем автоматики42---2Л.1 с.77-80
Тема 9 Автоматичні регулятори42---2Л.1 с.80-84
Разом за змістовим модулем 22010---10Контроль за темами 5-9
Змістовний модуль 3 Основи проектування систем автоматики
Тема 10 Системи телемеханіки122-6-4Л.1 с.84-90
Тема 11 Надійність автоматичних систем керування32---1Л.1 с.91-93
Тема 12 Основи проектування систем автоматики32---1Л.1 с.93-99
Разом за змістовим модулем 3186-6-6Контроль за темами 10-12
Усього годин5424-6-24

Теми лабораторних занять

№ з/пНазва теми, зміст ПРКількість годин
1Лабораторна робота № 1 Знайомство з мікроконтролером на платформі Arduino.2
2Лабораторна робота № 2 Вивчення основних команд програмування на мові Arduino.2
3Лабораторна робота № 3 Практичне застосування мікроконтролеру в системах автоматики.2
Разом:6

Самостійна робота

№ з/пНазва темиКількість годин
123
Змістовий модуль 1
1Тема 1 Вступ. Цілі та завдання дисципліни2
2Тема 2 Основні поняття та класифікація автоматичних систем керування2
3Тема 3 Аналіз автоматичних систем керівання2
4Тема 4 Підвищення точності та методи покращення якості автоматичного регулювання2
Змістовий модуль 2
5Тема 5 Датчики2
123
6Тема 6 Пристрої задавання, порівняння та засоби відображення інформації2
7Тема 7 Підсилювачі. Елементи та пристрої дискретної дії2
8Тема 8 Виконавчі елементи систем автоматики2
9Тема 9 Автоматичні регулятори2
Змістовий модуль 3
10Тема 10 Системи телемеханіки4
11Тема 11 Надійність автоматичних систем керування1
12Тема 12 Основи проектування систем автоматики1
Разом:24

Підсумковий контроль –залік.

Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльностіОцінкаЄКТСОцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практикидля заліку
90 – 100Авідміннозараховано
82-89Вдобре
74-81С
64-73Dзадовільно
60-63Е
35-59FXнезадовільно з можливістю повторного складанняне зараховано з можливістю повторного складання
0-34Fнезадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисциплінине зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Згідно пункту 3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2013 р.

№ 683 в технікумі прийнята оцінка знань студентів за 4-х бальною системою.

Рекомендована література

Базова

1. Головко В.М.. Теоретичні основи автоматики (курс лекцій). Навч. посібник. – Ніжин: НАУ. 2004. – 104 с.

2. Головко Д.Б.. Автоматика і автоматизація технологічних процесів. –К.: Либідь, 2007. – 232 с.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Основи автоматики та автоматичних систем» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху») Укл.: В.О. Галаган – 2015.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматики та автоматичних систем» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху»)

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи автоматики та автоматичних систем» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання, спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху»)

Допоміжна

6. И.И.Мартыненко, Б.Л.Головинский, Р.Д,Проценко, Т.Ф.Резниченко Автоматика и автоматизация производственных процессов.- М.: Агропромиздат, 1985г. -335с.

7. И.Ф.Бородин Основы автоматики. – М.: «Колос», 1970г. -327с.

8. А.А.Воронов, В.К.Титов, Б.Н.Новогренов Основы теории автоматического регулирования и управления . –М.: «Высшая школа», 1977г. – 519с.

9. В.А.Бесекерский, Е.П.Попов Теория систем автоматического регулирования. М.: Наука, 1972г. – 768с.

10. Н.И.Бохан, Р.И.Фурунжиев Основы автоматики и микропроцессорной техники. Минск: «Ураджай», 1987г. – 376с.

11. А.С.Клюев Автоматическое регулирование. М.: Энергия, 1973г. – 392с.

12. Н.И.Бохан, И.Ф.Бородин, Ю.В.Дробониев Средства автоматики и телемеханики. М.: Агропромиздат, 1992г. – 352с.

13. А.В.Колесов Основы автоматики.- М.: Колос, 1984г. -228с.

Кiлькiсть переглядiв: 109

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.